Adatkezelési nyilatkozat

Érkeztető szám: 1164136

Időbélyeg: MENŐK636492896298419084

T Á J É K O Z T A T Á S

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) megküldött, a(z)

"MENŐK – Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület 1052, Budapest Szervita tér 2. I. emelet 2. honlapon történő regisztráció - http://csatlakozz.szamoljukegyutt.hu - Önkéntes csatlakozás civil mozgalomhoz kizárólag meghatározott tevékenységekre"

tartalmú adatvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás iránti kérelem érkezett.

Kérelmével kapcsolatban tájékoztatom, hogy az adatkezelőnek csak abban az esetben kell bejelentkezni az adatvédelmi nyilvántartásba, ha nem esik az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (továbbiakban: Infotv.) meghatározott kivételek hatálya alá.

A benyújtott kérelemben bejelenteni kívánt adatkezelés megfelel az ügyfélkapcsolat kritériumainak, melyek a következők: - az adatokat közvetlenül az érintettektől veszik fel, - az adatkezelés célja az érintett számára ismert, - a kezelendő adatok fajtája, az adatkezelés időtartama (adattörlés) előre meghatározott, - az adatokat csak az előre meghatározott céllal összefüggésben használják fel, - az adatok nem kerülnek ki az adatkezelő kezeléséből, - az érintetteket minderről megfelelően tájékoztatják. Az Infotv. 65. § (3) bekezdés a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik. Amennyiben a személyes adatokat az eredeti céltól eltérő célra (pl. direkt marketing, hírlevélküldés) is felhasználják, vagy az adatokat harmadik személy (nem adatfeldolgozó, hanem önálló adatkezelő) részére továbbítják, új kérelem benyújtásával kérelmezni kell az adatkezelés nyilvántartásba vételét.

Tájékoztatom továbbá, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdése, valamint a fentiekben meghatározott nyilvántartásba vételi kérelem adatai alapján a Hatóság nem vezet nyilvántartást a(z) MENŐK – Magyar Európai Nők Fóruma Egyesület által benyújtott kérelemben szereplő adatkezelésről.

I N D O K O L Á S

A Kérelmező az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezést nyújtott be a Hatósághoz. A Kérelmező által benyújtott adatlap feldolgozását követően megállapításra került, hogy az Infotv. 65. § (3) bekezdése szerint: „(3) Nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely a) az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, óvodai nevelésben való részvételre irányuló, tanulói vagy tanulószerződéses jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban vagy - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik; b) a bevett egyház belső szabálya szerint történik; c) az egészségügyi ellátásban kezelt személy betegségével, egészségi állapotával kapcsolatos személyes adatokra vonatkozik gyógykezelés vagy az egészség megőrzése, társadalombiztosítási igény érvényesítése céljából; d) az érintett anyagi és egyéb szociális támogatása céljából nyilvántartott személyes adatokra vonatkozik; e) a hatósági, az ügyészségi és a bírósági eljárás által érintett személyeknek az eljárás lefolytatásával kapcsolatos személyes adataira, vagy a büntetés-végrehajtás során a büntetés-végrehajtással összefüggésben kezelt személyes adatokra vonatkozik; f) a hivatalos statisztika célját szolgáló személyes adatokat tartalmaz, feltéve hogy - törvényben meghatározottak szerint - az adatok érintettel való kapcsolatának megállapítását véglegesen lehetetlenné teszik; g) a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény szerinti médiatartalom-szolgáltató olyan adatait tartalmazza, amelyek kizárólag saját tájékoztatási tevékenységét szolgálják; h) a tudományos kutatás céljait szolgálja, ha az adatokat nem hozzák nyilvánosságra, i) a levéltári őrizetbe vett iratokkal összefüggésben valósul meg.” Fentiekre tekintettel a kérelmében megjelölt adatkezelési céllal történő adatkezelésről, a kérelem és a rendelkezése álló adatok alapján, a Hatóság nem vezet nyilvántartást. A kérelmében rendelkezésre bocsátott információk alapján, kizárólag az adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentés eljárásrendjével kapcsolatban jártunk el, az adatkezelés jogszerűségét nem vizsgáltuk. Felhívjuk továbbá a figyelmét, hogy az adatvédelmi nyilvántartásba vételi eljárás során a Hatóság az adatkezelés jogszerűségét nem tanúsítja, az adatkezelés jogszerűségének biztosítása mindenkor az adatkezelő kötelezettsége és felelőssége.

Budapest, 2018.01.03.

Dr. Péterfalvi Attila
elnök

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

A regisztrált felhasználók, rendelkezésünkre bocsátott adatainak kezelése minden tekintetben megfelel az adatkezelés alapelveinek, az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendeletében (GDPR) -, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. (Infotv.) törvényben foglaltaknak.

Önkénteseink, illetve a hozzánk jelentkezők adatait a közös céljaink teljesítése érdekében tároljuk. A beérkező jelentkezéseket nyilvántartásba vesszük, ezek az adatkezelés során bármikor visszakereshetők. Ügyfeleink személyes adatait harmadik fél részére semmilyen célból és okból nem adjuk ki. Rendszeres hírlevelünket kizárólag az arra feliratkozottaknak, önkénteseinknek illetve az egyedileg érdeklődőknek küldjük. A szamoljukegyutt.hu (a továbbiakban: Adatkezelő), kijelenti, hogy az általa üzemeltetett közösségi mozgalom működésével kapcsolatos adatkezelése a jelenleg hatályos jogszabályban előírtaknak megfelel. A felhasználók adatainak kezelésekor az alábbi hatályos jogszabályok figyelembevételével és betartásával járunk el.

  • az Európai Parlament és Tanács 2016/679/EU számú Általános Adatvédelmi Rendelete
  • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Felhasználó jelentkezésében megnyilvánuló, az Infotv. 5. § (1) bekezdés a./ pontjában foglaltak szerinti önkéntes hozzájárulása ahhoz, hogy a közösségi mozgalom céljainak megvalósítása közben, az ahhoz szükséges, megadott személyes adatai felhasználásra kerüljenek.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA

Az Adatkezelés célja kizárólag a közösségi mozgalommal együttműködőkkel történő kapcsolattartás megkönnyítése, adott esetben bizonyos tevékenységekhez, úgymint a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. II. fejezetében foglalt feladatok megvalósításához szükséges támogatások személyre szabott nyújtása.

HOZZÁJÁRULÁS AZ ADATKEZELÉSHEZ

A felhasználó önkéntes jelentkezésekor hozzájárul, hogy a szamoljukegyutt.hu a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. II. fejezetében nevesített feladatok teljesítéséhez kötelezően előírt adatait kezelje.

ADATBIZTONSÁG

Az Adatkezelő minden intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általa használt számítástechnikai rendszerek biztonságát megvalósítsa, különös tekintettel az oldalon tárolt adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés megakadályozására, de nem vállal felelősséget természeti csapás, bűncselekmény vagy egyéb, elháríthatatlan okból bekövetkező adatvesztésért, megrongálódásért, vagy illetéktelen személyek általi hozzáférésért.

FELHASZNÁLÓ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGAI

A Felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését illetőleg zárolását. A Felhasználó a személyes adatainak törlését, zárolását, vagy módosítását, illetve adatkezeléssel kapcsolatos információkat az alábbi módon kérheti: E-mailen: info@szamoljukegyutt.hu

A Felhasználó kérésére az Adatkezelő tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés jogalapjáról, céljáról, időtartamárólaz adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, adja meg a tájékoztatást. Szolgáltató tiszteletben tartja és megóvja a személyes adatokat. A Szerződő adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik.

szamoljukegyutt.hu az önkéntes jelentkezők adatait csak a közösségi mozgalom teljesítése és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. II. fejezetében nevesített jogi kötelezettség teljesítése -, továbbá a zárolt adatokat az Info.tv. 6.§ (5) bekezdése alapján, az ezzel kapcsolatos tevékenysége későbbi bizonyítása céljából tárolja.